Naturvårdsprojekt

Lokala Naturvårdsprojekt

 

Under åren 2005-2008 driver Dorotea kommun 3 naturvårdsprojekt samt att Dorotea ingår i ett två projekt med Vilhelmina och Åsele. Bakgrunden är regeringens satsning på den lokala naturvården i landet genom att ge kommunerna totalt 300 miljoner kr i bidrag under perioden 2005-2010.

Biotopvårdsprojekt inom Rajastrands FVO


Allmänt

Rajastrands FVO ligger i Saxåns avrinningsområde inom Dorotea kommun. Området ligger ca 65 km nordväst om Dorotea tätort. De vattendrag som är aktuella är Saxån mellan Lill-Rajan och länsgränsen mot Jämtland, Lillån mellan Grundsjön och Åsjön, Råbäcken som mynnar i Lill-Rajan samt Stor- Rajan och nedströms liggande sjöar (Harrsjön, Raitasjön och Åsjön).

Saxån uppströms Lill-Rajan har letts om och går i en kanal från Stor-Rajan, genom sjöarna Harrsjön, Raitasjön, Åsjön och vidare via en tunnel till Erik Mattsselet i Sjoutälven för nyttjande i Korsselbränna kraftverk. Detta medför att vattenmängden i Saxån nedströms Lill-Rajan endast är en spillra av vad den en gång var. Öring och Harr i Lill-Rajan vandrar via en nyanlagd (2002) fiskvandringsväg ned i Saxån för att leka. Stor-Rajan med kanalsystem och nedströms liggande sjöar innehåller bestånd av storvuxen harr och öring. Var dessa leker är en gåta då tillrinnande bäckar är relativt små och i de flesta finns vandringshinder långt ned i systemen. Förmodligen leker de i kanalerna eller i anslutning till kanalerna, men stundtals står vattnet i dessa helt stilla vilket medför att andra arter som abborre, gädda, sik etc. vandrar in i kanalerna. Om lek bedrivits där av harr och öring borde stor andel produktionen påverkas av predation.

Lillån är ett biflöde till Saxån och har sina källflöden vid Bastunäsfjällets östra sluttning . Den ansluter till Saxån i anslutning till länsgränsen mellan Västerbottens och Jämtlands län. Lillån är inte direkt påverkad av vattenreglering. Den är dock påverkad av flottledsrensning.

Råbäcken har sitt avrinningsområde öster om Rajastrand och mynnar i Lill-Rajan. Bäcken bidrar efter omledningen av Saxån med huvuddelen av vattenföringen i Saxån nedströms Lill-Rajan. Råbäcken är bland annat påverkad av skogsbruk och vägtrummor.

Trots den omfattande exploateringspåverkan som området utsatts för finns således kvarvarande, men kraftigt påverkade, bestånd av öring kvar. Området har därför bedömts både ha god potential för förbättringar och vara av allmänt fiskeribiologiskt intresse för de biotopförbättringar som planeras i detta projekt.

Projektet finnansieras av Fiskeriverket, Dorotea kommun, Rajastrands FVO och Naturvårdsmedel enligt förordning (2003:598).

Syften
Syften med detta projekt är att:
• lekområden återskapas i Saxån, Lillån och Råbäcken,
• verka för att större produktionsytor blir tillgängliga som lek- och uppväxtområden av arterna harr och öring genom att eliminera vandringshinder i Råbäcken,
• återskapa områden med död ved i Saxån, Lillån och Råbäcken,
• få större kunskap om var harr och öring leker i sjöarna och kanalsystemet mellan Stor-Rajan, Harrsjön, Raitasjön och Åsjön,
• utifrån de kunskaper som projektet inhämtar kunna påverka fiskevårdsområdet att sätta hållbara fiskeregler, vilket i förlängningen gynnar fiskbestånden och sportfisket.
• verka för att information om projektet når andra fiskerättsägare inom Dorotea kommun och angränsande kommuner med syfte att även de skall sätta hållbara regler i sina vatten. Sekundärt riktar sig folkbildningen till väghållare, lokala naturvårdsorganisationer, fiskeklubbar, sportfiskare samt en intresserad allmänhet

 

Genomförande

Allmänt

Under 2005 har vattendragen inventerats utfrån de förutsättningar som finns i projektplanen. Dessa inventeringar kommer att ligga till grund för samråd med myndigheter, markägare, fiskerättsägare, väghållare etc för utförandet av projektet.

 

Saxån

Efter 2005 års inventering av Saxåns strömmar inom Rajastrands FVO har det visat sig att ån i stort saknar bra lekbottnar och ved i vattnet. Planer finns att åtgärda detta inom projektet under 2006 och 2007. Trummorna nedan Lillåvägen ligger fel och utgör vandringshinder. Kontakt har tagits med Sydkraft (väghållare) för att se om de kan göra någonting åt trummorna.

Under 2006 har ca 100 ton lekgrus fördelats ut på olika platser i Saxån med hjälp av helikopter.

Under 2008 har träd fällts ut i Saxån på en sträcka av ca 300 meter. En träff gällande en enventuell omprövning av vattendomen har även hållits där representanter från Länssyrelserna i Jämtland och Västerbotten, Fiskeriverket, Dorotea kommun, Rajastrands FVO och Tåsjöns FVO var representerade.

 

Lillån

Efter 2005 års inventering av Lillån så visar det sig att den innehåller bristfälligt med ved i vattnet och lämpliga lekplatser för öring och harr. Ån skulle igentligen flottledsrestaureas (annat projekt) under hösten 2005 men p g a för högt vattenflöde så kommer restaureringen att utföras under 2006 vilket passar bra för då kan ved i vatten läggas in samtidigt samt att mer lekgrus kanske kommer fram vid flottledsrestaureringen.

Under 2006 har Lillån flottledsrestaureras och ved i vattnet har tillförts ån.

Under 2007 har 65 ton lekgrus fördelats ut på olika platser i Lillån med hjälp av helikopter.

 

Råbäcken

Enligt den inventering som inventeringsprojektet Skog och vatten utörde 2002 har 6 vandringshinder prioriterats för åtgärd för att öka andelen produktionsytor för öring, harr och andra vattenlevande organismer. Projektet har för avsikt att ta bort tre av dessa sex vandringshinder och sen hoppas vi på att väghållarna tar sitt ansvar och åtgärdar resterande tre.

Under 2006 har ved i vattnet fällts ut i ån samt att SCA bytt ut dubbeltrummor mot en halvtrumma.

Under 2007 har projektet bytt ut heltrumman som ligger längst ner i systemet mot en halvtrumma. Projektet har även tagit bort de små dammar som fanns och på så sätt öppnat upp för fiskvandring. 8 ton lekgrus har spridits i bäcken med helekopter och grävmaskin.

Under 2008 har Vägverket bytt ut sin vägtrumma under den allmänna vägen, vilket innebär att alla sex prioriterade vandringshuínder nu är åtgärdade.

 

Elfisken

I ovan nämnda vattendrag har två elfiskeplatser/ vattendrag valt och elfiskats för att kunna följa förändringar i beståndstätheter gällande öring före och efter projektets åtgärder.

 

Telemitristudier

Projektet kommer att studera arterna harr och öring i StorRajasystemet för att titta på hur de rör sig i systemet samt var de väljer att leka.

Under hösten 2006 har 4 öringar märkts med sändare och dessa kommer att följas för att se hur de rör sig i systemet och var de leker.

Under våren 2007 har tre harrar märkts med sändare och de har följts under året.

 

Spridning av information

Under åren har information om projektet spridits på olika sätt, tex genom att:

* hålla informationsmöten med fiskevårdsområden (årligen)

* hålla informationsmöten/studiebeök för skolelever.

* lägga ut information på olika weebsidor.

* tidingar har skrivit om projektet.

* ta upp detta projekt på miljö- och byggnadsnämnden möten.

* etc.

 

 

VÄGTRUMMPROJEKT

Dorotea, Vilhelmina och Åsele driver ett projekt inom naturvårdssatsningen gällande inventering av vägtrummor som utgör vandringshinder för vattenlevande organismer. Projektet drivs under perioden 2005-2007 och målsättningen är att inventera ca 100 vägtrummor inom nämnda kommuner.

 

 

INVENTERING AV FLODPÄRLMUSSLA

Detta är också ett gemensamt projekt mellan Dorotea, Vilhelmina och Åsele som handlar om att hitta nya icke kända bestånd av flodpärlmussla. Detta projekt löper också under en treårsperiod.

 

Mer aktuella projekt - Läs mer!

 

 

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12598924sedan sidan startade