Anteckningar Byarådsmötet i Ormsjö 080601

Anteckningar förda vid Byarådsmöte i V. Ormsjö

 Dag: Söndag den 1 juni 2008
Tid: Kl. 14.00 - 16.30
Lokal: Aktivitetsrummet, Ormsjödalens ICA

Närvarande:
Ulf Sjögren, Lillemor Sjögren, Lars-Erik Isaksson, V.Ormsjö
Louise Korsén, Anna Hansson, Avaträsk
Sture Skoglund, Rajastrand
Anette Svensson, Borgafjäll
Helene Emanuelsson, Lavsjö
Inger Henriksson, Mårdsjö
Elsa Mårtenzon, Aina Korsén, Bellvik
Jan-Erik Wallin, Storbäck
Bertil Westerlund, Dorotea Kommun


1. Mötets öppnande
Ulf Sjögren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av föredragningslista
Den föreslagna föredragningslistan fastställes med tillägg på punkten övriga frågor.
B. Ansökan från Lavsjö. C. Kommuninfo. av Bertil Westerlund.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ulf Sjögren väljs till ordförande och Lillemor Sjögren väljs till sekreterare.

4. Arbetsgruppen informerar
Jan-Erik Wallin föredrar arbetsgruppens synpunkter om Leaderprogrammet.
Gruppen har inte haft någon överläggning med kommunens politiker, vilket saknas för att ta ställning i ekonomiska frågor.
Följande punkter är tänkbara projekt för vårt område.
A. En gemensam organisation för hela kommunen 
B. Utveckling av byaskolor
C. Lanthandel - Byaservice
D. Ett nätverk av ledsystem i hela området
E. Samordnade lösningar på vidaretransporter av ej bilburna besökare.
    Exempelvis Inlandsbussarnas och Inlandsbanans trafik.
 
Bertil Westerlund informerar om ett Länsstyrelseprojekt, som är värt att diskutera. Det har rubriken: Utvecklingsarbete för lokal service i samverkan. I detta projekt tror Bertil att det finns större möjligheter att kunna erhålla ekonomiskt stöd. Projektledare är utsedda för Dorotea och Åsele.
Mötet beslutar
att varje by diskuterar Leaderprogrammet  och Länsstyrelseprojektet och lämnar sina synpunkter vid nästa byarådsmöte. Leaderprogrammet har alla byar fått via mailen och Länsstyrelseproj bilägges detta brev.

 

5. Årets by
Mötet besluter
att tillfråga Lajksjö om att bli Årets by 2008 och Skickad av JE  080603
att Borgafjäll tillfrågas för 2009. Anette för fram frågan t Borgafjällen.
att fortsättningsvis utse årets by ett år i förväg.

6. Sommarprogrammet
Mötet beslutar
att uppgifter om sommarens aktiviteter skall lämnas in till Turistbyrån snarast.
att byarna mailar datum och tid på deras aktiviteter, till Inger Henricson, Mårdsjö med e-postadress inger@henricson.se
Inger skall sedan samanställa en informationslista som mailas till byarna om vilka tider som byarna har sina sommaraktiviteter.       JE

7. Återställningskostnad för Avaträsk, pga. trassel med ”Hemsidan”
Mötet beslutar
att ersätta Avaträsk med 500 kronor
att Byarådet betalar ur sin kassa.
att räkningen skickas till Jan-Erik Wallin för attest.

8. Övriga frågor
A. Byarådets organisation? Byarådet sitter i dag utan AU grupp. För samordningens skull och för att fortfarande vara en part i Dorotea behöver Byarna en kontakt och ett samanhållande organ.
B. Ansökan om ett bidrag på 5 000,- från Lavsjö
C.Kommuninformation - ”Skylten Västerut” och utbildning för Hemsidesansvariga.
Mötet beslutar
att byarna tar fram förslag på personer att ingå i gruppen ”Samordnare”, som skall utgöra den nya arbetsguppen för Byarådet.
att ta beslutet om bidrag till Lavsjö vid nästa byarådsmöte.
att Louise Korsén ombesörjer att det blir bättre uppgrusat vid  ”Skylten Västerut”
att Dorotea kommun står för kostnaden
att notera utbildningen av Hemsidesansvariga och att efter den 31/12, kommer Ålrajt att överta support och fakturering.

 

 

9. Nästa Byaråd
Mötet beslutar att nästa byarådsmöte blir den 17 juni kl. 18.00 Vita rummet, Dorotea Kommun. Dagordning: Organisation av byarådet och utveckling av bygden genom Leader, lokal service eller andra förslag.

10. Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat, samt
att Ormsjö bjuder på fika.


Vid anteckningarna


Lillemor Sjögren 

 

Blåmärkt text tillagd av Jan-Erik W.

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12614949sedan sidan startade